Da Gud forlot Gud: Jesu vei til døden og dens betydning for oss

Article by Knut Alfsvåg in Teologisk Tidsskrift.

According to the NT, the Father and the Son are one, but still the Father leaves the Son on the cross. What are the implications of considering this as the essence of divinity? In the Bible, humans are placed under the wrath of God because they have sinned against their neighbours. Jesus accepts this as the truth even of his own life, but is still carried through death to the resurrection. This could lead to a doctrine of apocatastasis, but the ambiguity in the image of God is retained through the idea of an eternal judgment with two different outcomes.

Ifølge NT er Faderen og Sønnen ett, samtidig som Faderen forlater Sønnen på korset. Hvordan blir vår gudsforståelse om vi antar at denne motsetningen uttrykker kjernen i Guds vesen? Ifølge Bibelen står mennesker under Guds vrede fordi de har gjort urett mot sitt medmenneske. Jesus identifiserer seg med denne plasseringen, men bæres likevel gjennom døden til oppstandelsen. Heller ikke under Guds vrede faller en ut av det frelsende gudsforhold. Dette betinger isolert sett en verdensrettferdiggjørelse, men tvetydigheten i gudsbildet fastholdes ved at frelse formidles i form av en utvelgelseslære som fastholder dommens to utganger.