Svensk Teologisk Kvartalskrift: Pris för bästa vetenskapliga artikel för 2022

Svensk Teologisk Kvartalskrift har utlyst ett pris för bästa vetenskapliga artikel för 2022. Priset, som uppgår till 50 000 kr, tilldelas den nydisputerade forskare som på bästa sätt författar en artikel som redogör för och självständigt utvecklar sitt avhandlingsämne eller annat relevant ämne inom religionsvetenskap och teologi.

Artikeln ska vara författad på svenska, danska eller norska. För att komma i fråga för priset ska författaren ha disputerat under perioden 2019–2022. Bidraget ska inte överstiga 6 000 ord och ska skrivas i enlighet med tidskriftens riktlinjer för manuskript (https://journals.lub.lu.se/STK/about/submissions).

Den vinnande artikeln publiceras i tidskriften under 2023. Flera av de inkomna artiklarna kan bli aktuella för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att avstå utseende av vinnare om inget bidrag möter de krav som ställs på artikelns kvalitet eller om inte tillräckligt många bidrag inkommer. 

Bidragen skickas senast den 31 december 2022 till tidskriftens redaktionssekreterare, stk.red@ctr.lu.se.

English: Svensk Teologisk Kvartalskrift is offering a prize for the best academic article in 2022. It will be awarded to the best article submitted by a scholar who in the last three years has defended his/her dissertation. The article should be written in Swedish, Danish, or Norwegian and be submitted by the 31st of December 2022.

Published
Categorized as Other

The Politics of Immortality in Rosenzweig, Barth and Goldberg

Book by Mårten Björk on Bloomsbury.

The Politics of Immortality in Rosenzweig, Barth and Goldberg Theology and Resistance Between 1914-1945.

Highlighting the central importance of theological configurations of immortality and eternal life from 1914-1945, Mårten Björk explores the key writings of Franz Rosenzweig, Karl Barth and Oskar Goldberg to situate their ideas in relation to the political turmoil of the period, including the rise of social Darwinism, nationalism and fascism.

The conversations happening among Christian and Jewish theologians and philosophers on the nature of immortality and eternal life during the period constitute what Björk calls a ‘politics of immortality’. The speculative question of eternal life became a way to address the meaning of ‘a good life’ in a period when millions of lives were lost to war, camps and prisons. This book shows how theology was related to central political concepts and ideas of the era, revealing how the question of immortality pursued by Rosenzweig, Barth and Goldberg became a way to resist the reduction of life to race, blood and soil.

By situating the exact political consequences of theological and metaphysical theories of immortality and eternal life, Björk’s discussion of Rosenzweig, Barth and Goldberg confronts the perennial question on the relation between life and death and exposes the important connections between political theology and philosophical posthumanism. 

Table of Contents

Acknowledgments
Introduction
1. Yearning for a System: Franz Rosenzweig and the Great Paganism of Life
2. Abundance and Scarcity: Karl Barth and the Struggle for Existence
3. The Animal of the Infinite: Oskar Goldberg and the Science of Evil
4. Life Outside Life: Theology and Resistance  

A postsecular agonism? Religion and metaphysics in Chantal Mouffe

Article by Joel Gillin in Studia theologica.

This article examines the place of religion and metaphysics in the agonistic political theory of Chantal Mouffe. The first section introduces Mouffe’s agonistic project and points to its normative postsecular implications. The second section presents her key engagements with religion and shows a development in her thought from a more restrictive secularist model toward a more open approach to religion in the public sphere. I suggest that an uncritical adoption of a modern view of religion is a hindrance to her account and in tension with her agonistic assumptions. In the final section I examine how Mouffe deals with the limits of pluralism and religious interventions in politics and argue that her agonistic theory has insufficiently recognized the inescapability of faith and metaphysics in political theorizing. I suggest that adopting a more postsecular agonism would promote rather than squash pluralism and increase the terrain of political contestation and democratic possibilities.

Rethinking Secular Time in Victorian England

Book by Stefan Fisher-Høyrem, University of Agder, Norway.

This open access book draws on conceptual resources ranging from medieval scholasticism to postmodern theory to propose a new understanding of secular time and its mediation in nineteenth-century technological networks. Untethering the concept of secularity from questions of ‘religion’ and ‘belief’, it offers an innovative rethinking of the history of secularisation that will appeal to students, scholars, and everyone interested in secularity, Victorian culture, the history of technology, and the temporalities of modernity. 

Stefan Fisher-Høyrem (PhD) is a historian and Senior Academic Librarian at the University of Agder, Norway.

Click here to read the book (open access.)

Law, Theology & Culture Group seminars

This autumn, the Law, Theology & Culture Group seminars at Lund University will host the following seminars:

– 14 September 2022, 10:15-11:45 (Styrelserummet / Zoom): Leila Brännström (Lund), On the Juridico-political Thinking of Ayatollah Khomeini and Carl Schmitt

– 26 October 2022, 17:30-19:00 (only Zoom): Zalman Rothschild (NYU), Sovereignty, Reason, and Will: Carl Schmitt and Hasidic Legal Thought

– 10 November 2022, 16:00-17:30 (Styrelserummet / Zoom): Valentin Jeutner (Lund), Deciding without Exception: Dietrich Bonhoeffer and Carl Schmitt on Sovereign Decision-Making

The Zoom link for all three talks is: https://lu-se.zoom.us/j/64879806663
More information about the seminar series can be found here: https://law.lu.se/#!lawtheologyculture

Published
Categorized as Events

Teokratiets folkelærarar: Folkehøgskular og kristeleg nasjonalisme i Noreg ca. 1814-1905

New PhD thesis by Morten Øveraas at the University of Stavanger.

Denne avhandlinga tar for seg førestellingar om tilhøvet mellom kristendom og nasjonalt sjølvstende. Dette emnet granskast ved å fokusere særskilt på folkehøgskulelærarar i Noreg og korleis førestellingane som gjorde seg gjeldande hjå desse, kan posisjonerast i høve norsk nasjonalisme og nasjonsbygging mellom 1814 og 1905. Granskinga har slik ei historisk tilnærming som rettar søkelys på den intellektuelle verksemda til fleire einskildaktørar og sosiale krinsar over eit lengre tidsrom. Teoretisk fokuserer eg på teoriar vedrørande nasjonsbygging og nasjonalisme. Metodisk har eg brukt lesestrategiar som les ytringar som sosiale handlingar med intensjon om å gjere noko innanfor konkrete kontekstar. Såleis vil denne granskinga gje eit innblikk i korleis ein lang rekkje menneske i denne perioden skreiv og argumenterte i offentlegheita. Søkelyset er retta på desse offentlege aktørane sine oppfatningar og førestellingar om tilhøvet mellom kristendom og nasjonalt sjølvstende. Målet er ikkje å vurdere kva haldningar og ytringar som var feil eller rett, men å presentere og forklare korleis personar i ein historisk kontekst tenkte og arbeidde for å forandre og påverke samfunnet dei var ein del av. Ved slike granskingar av fortida kan vi få innsikt i argumentasjonar, idear og tankar som kan vere framande og uvande, men nettopp derfor opplysande og lærerike.

Tidlegare forsking om folkehøgskular har gjerne lagt fram framstillingar som meir samanfattande kan kallast for tofasemodellenEssensen her er at folkehøgskulane i Noreg var eit nytt uttrykk for ein eldre tradisjon, men bidrog til å gjere denne tradisjonen meir liberal, demokratisk og radikal. Denne avhandlinga vil både vidareføre og utfordre denne modellen. Gjennom fire empiriske analysekapittel vert det vist at folkehøgskular bør sjåast på som institusjonelle prisme for kristeleg nasjonalisme i Noreg. Folkehøgskulane bidrog til ei folkeleggjering av den kristelege nasjonalismen, men dette perspektivet var som tidlegare gjerne brukt til å refse og korrigere aktørar og perspektiv, som kristelege nasjonalistar meinte hadde for einsidige forståingar av det nasjonale eller det kristelege.

Den kristelege nasjonalismen var bygd på overtydingar om at eit folks nasjonale sjølvstende måtte tuftast på kristeleg gudstru. Premisset for denne var teokratisk; menneske og folk måtte innordne seg etter Guds vilje og lov. Overtydingane og argumentasjonane var bygde på liberal og konservativ etikk: Skulle folket realisere sine ibuande krefter, eller måtte det først gjennomgå ei kristeleg omvending og deretter håpe på Guds nåde? Dei kristelege nasjonalistane freista å opplyse folket om desse overtydingane, og dei vart dermed teokratiets folkelærarar i Noreg.

Climate Change and the Symbol Deficit in the Christian Tradition

Climate Change and the Symbol Deficit in the Christian Tradition Expanding Gendered Sources. Book by Jan-Olav Henriksen on Bloomsbury, 2022.

Exploring how the climate crisis discloses the symbol deficit in the Christian tradition, this book argues that Christianity is rich in symbols that identify and address the failures of humans and the obstacles that prevent humans from doing well, while positive symbols that can engage people in constructive action seem underdeveloped. Henriksen examines the potential of the Christian tradition to develop symbols that can engage peoples in committed and sustained action to prevent further crisis. To do so, he argues that we need symbols that engage both intellectually and emotionally, and which enhance our perception of belonging in relationships with other humans, be it both in the present and in the future. 

According to Henriksen, the deficit can only be obliterated if we can develop symbols that have some root or resonance in the Christian tradition, provide concrete and specified guidance of agency, engage people both emotionally and intellectually, and finally open up to visions for a moral agency that provide positive motivations for caring about environmental conditions as a whole.

Politik i amerikansk evangelikalism och svensk frikyrklighet

Article by Joel Halldorf in Statsvetenskaplig tidskrift.

Evangelical politics in the USA and Sweden Evangelicals in the United States and Sweden are similar in terms of theology and spirituality, but differ widely in political preferences. US evangelicals have supported Donald J. Trump while Swedish evangelicals have rejected the right-wing populism of the Sweden Democrats.

This article explains the development among US evangelics by comparing them to their Swedish counterparts. In the 19th century, Swedish evangelicals associated themselves with the Liberal party, and cooperated with the Social Democrats, in a struggle for democracy against the conservative establishment. In the United States, no such alliance took place. Instead the movement was shaped by the idea that the state is an obstacle to freedom, the anti-socialist propaganda of the Cold war and eventually the culture wars. This moved evanglical voters deep into the Republican ranks.

Three factors have shaped the development of these movements: The view of the state, identification as minority or majority, and political alliances and conflicts.

Pilgrimage, Landscape, and Identity: Reconstucting Sacred Geographies in Norway

Book by Marion Grau on Oxford University Press, 2021.

Pilgrimage, Landscape, and Identity: Reconstructing Sacred Geographies in Norway explores the ritual geography of a pilgrimage system that arose around medieval saints in Norway, a country now being transformed by petroleum riches, neoliberalism, migration and global warming. What it means to be Norwegian and Christian in this changing context is constantly being renegotiated. The contemporary revival of pilgrimage to the burial site of St. Olav at Nidaros Cathedral in Trondheim is one site where this negotiation takes place. St. Olav played a major role in the unification of regions of Norway into a nation united by Christian law and faith, though most contemporary pilgrims have only a passing interest in the historical background of the pilgrimage. The pilgrimage network comprises a wide variety of participants: individuals, casual groups, guided group pilgrimages, activist pilgrims raising awareness for causes such as climate change and hospice services, as well as increasing numbers of local and foreign pilgrims of various ages, government officials, pilgrimage activists, and pilgrimage priests supplied by the Church of Norway (Lutheran). Part of the study focuses on the Olavsfest, a cultural and music festival that engages the heritage of St. Olav and the Church of Norway through theater, music, lectures, and discussions, and theological and interreligious conversations. This festival offers an opportunity for creative and critical engagement with a difficult historical figure and his contested, violent heritage and constitutes one of the ways in which this pilgrimage network represents a critical Protestant tradition engaging a legacy through ritual creativity. 

This study maps how pilgrims, hosts, church officials, and government officials participate in reshaping narratives of landscape, sacrality, and pilgrimage as a symbol of life journey, nation, identity, Christianity, and Protestant reflections on the durability of medieval Catholic saints.

The Spirit of Populism: Political Theologies in Polarized Times

Anthology edited by Ulrich Schmiedel and Joshua Ralston.

Populism is a buzzword. This compilation explores the significance of religion for the controversies stirred up by populist politics in European and American contexts in order to understand what lies behind the buzz. Engaging Jewish, Christian, and Islamic political thought and theology, contributions by more than twenty established and emerging scholars explore right-wing and left-wing protests, offering critical interpretations and creative interventions for a polarized public square. Both methodologically and thematically, the compilation moves beyond essentialist definitions of religion, encouraging a comparative approach to political theology today.