Svensk Teologisk Kvartalskrifts pris för bästa vetenskapliga artikel

Svensk Teologisk Kvartalskrift utlyser härmed ett pris för bästa vetenskapliga artikel för 2021. Priset, som uppgår till 50 000 SEK, tilldelas den nydisputerade forskare som på bästa sätt författar en artikel som redogör för och självständigt utvecklar sitt avhandlingsämne eller annat relevant ämne inom religionsvetenskap och teologi. Artikeln ska vara författad på svenska, danska eller norska. För att komma i fråga för priset ska författaren ha disputerat under perioden 2018–2021. Bidraget ska inte överstiga 40 000 tecken (inkl. blanksteg och fotnoter) och ska skrivas i enlighet med tidskriftens riktlinjer för manuskript (https://journals.lub.lu.se/STK/about/submissions). Den vinnande artikeln publiceras i tidskriften under 2022. Flera av de inkomna artiklarna kan bli aktuella för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att avstå utseende av vinnare om inget bidrag möter de krav som ställs på artikelns kvalitet. Bidragen skickas senast den 31december 2021 till tidskriftens redaktionssekreterare, stk.red@ctr.lu.se.